Förbundsmöte 2022

14.02.2022

Lördagen den 19 mars 2022 hålls ATF:s 19:e förbundsmöte i Ludvika

Värdar för förbundsmötet är Teater sLAgeT i Ludvika. Möjlighet att delta digitalt via Zoom finns och all röstning kommer ske via voteringsverktyget Suffra.

OMBUD

Enligt stadgarna har förening, central organisation och enskild medlem som beviljats medlemskap samt betalt medlemsavgift senast den 31 december 2021 rätt att skicka ombud till förbundsmötet. Varje förening kan skicka två ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar. Dock högst sex ombud. För central organisation gäller ett ombud för varje påbörjat hundratusental medlemmar och max fem ombud. Enskild medlem kan inte företrädas av ombud, men får naturligtvis själv medverka.

PRAKTISKT

Kongressavgiften är 300:-/ombud som närvarar fysiskt i Ludvika. För digitala ombud tas ingen avgift ut. Förbundet subventionerar resekostnader överstigande 750:-/förening. För de som önskar övernatta på hotellet i Ludvika fredag-lördag så subventionerar förbundet den natten med 50% medan natten lördag-söndag subventioneras 100%

Lunch och middag serveras på lördagen och frukost ingår på hotellet. Middag på fredag kväll för de som anländer redan då bekostas av ombuden/föreningarna själva. 

NOMINERINGAR & MOTIONER

I förbundsstyrelsen skall ingå högst nio ledamöter och högst fyra suppleanter. Mandattiden för ordinarie ledamot är fyra år och för suppleant två år. Ordinarie ledamöter väljs växelvis. Under innevarande mandatperiod har styrelsen bestått av 7 ledamöter samt 4 suppleanter. Tre ordinarie ledamöter har två år kvar på sin mandatperiod (Kassör Lars Nordgren, ledamot Rickard Björk och ledamot Elin Wigö). Nomineringar till förbundsstyrelsen görs till valberedning@arbetarteater.se senast den 19 februari 2022.

Den medlem som önskar väcka motion till förbundsmötet skall lämna denna skriftligt eller per e-post: info@arbetarteater.se till förbundsexpeditionen senast den 19 februari 2022.