Förbundsmöte 2022

23.12.2021

Lördagen den 19 mars 2022 hålls ATF:s 19:e förbundsmöte i Ludvika

Värdar för förbundsmötet är Teater sLAgeT i Ludvika. Pga pandemins utveckling kan förbundsmötet komma att hållas digitalt via Zoom och röstningsverktyget Percap, men detta meddelas slutgiltigt den 17 januari 2022.

OMBUD

Enligt stadgarna har förening som beviljats medlemskap samt betalt medlemsavgift senast den 31 december 2021 rätt att skicka ombud till förbundsmötet. Varje förening kan skicka två ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar. Dock högst sex ombud. För central organisation gäller ett ombud för varje påbörjat hundratusental medlemmar och max fem ombud.

NOMINERINGAR & MOTIONER

I förbundsstyrelsen skall ingå högst nio ledamöter och högst fyra suppleanter. Mandattiden för ordinarie ledamot är fyra år och för suppleant två år. Ordinarie ledamöter väljs växelvis. Under innevarande mandatperiod har styrelsen bestått av 7 ledamöter samt 4 suppleanter. Tre ordinarie ledamöter har två år kvar på sin mandatperiod (Kassör Lars Nordgren, ledamot Rickard Björk och ledamot Elin Wigö). Nomineringar till förbundsstyrelsen görs till valberedning@arbetarteater.se 

Den medlem som önskar väcka motion till förbundsmötet skall lämna denna skriftligt eller per e-post: info@arbetarteater.se till förbundsexpeditionen senast 19 februari 2022.