Ha en trevlig World Theatre Day!!

15.03.2021

Idag - den 27 mars - är det World Theatre Day!

Ordförande har ordet: 

Kamrater! Idag är det World Theatre Day och tack vare mitt uppdrag som ordförande i Sveriges Arbetarteaterförbund fick jag äran att skriva den officiella hälsningen för den nordeuropeiska amatörteaterorganisationen NEATA. Det är svåra tider för teatern, men fira den likväl på alla sätt vi kan denna dag!!

Översättning till svenska finns längst ned, under hälsningen på engelska. Båda versionerna (svenska och engelska) finns även att ladda ned som PDF.


To all theatre amateurs, in Europe and all over the world

On behalf of the Nordic and Baltic countries, we wish you a wonderful World Theatre Day 2021. The message is written by the Chairman of the Swedish Workers Theatre Association, Zacharias Östman.

Dear friends all over the world - it is a strange year we have recently left behind us and still to this day, the world is in a state of simultaneous turmoil and apathy. 2020 will forever live in our minds as the year when we were preparing for a spring full of premieres and exciting new projects, but as we all know, things did not go as planned. Almost from one day to the other, we had to stow away costumes, dismantle bleachers, post signs of performances cancelled until further notice, and somehow prepare ourselves for a new reality where we could not meet neither our theatre friends, nor our audiences.

When preparing for this message, I looked back on what has been said earlier years for World Theatre Day, and one thing that stood out to me was the words of Urmas Lennuk in 2018: "Theater is always. Whenever we are". Rightly so - Theatre is always, and indeed, whenever we are. We may not have been able to share our stages and meet our audiences during this past year, but that does not mean theatre has not been. As Mr. Lennuk pointed out, we are - still here, still having theatre flowing through our veins, still planning for future projects, still filling our lungs with all the desire to shout out the words of great poets and playwrights. We may be in an unwilling hiatus, but we still are - and theatre will most certainly always be.

These times certainly are bad, but what better time is there for theatre? Remember that you are not alone. This fate is shared by your fellow theatre lovers around the globe. We cannot meet as we usually do, so how fitting is it not that one of the most prominent festivals of the year was AITA/IATA's digital festival "Theatre is my love"? As Thorgeir Trygvasson so rightfully stated in 2015's message: "All art has an amateur heart. Otherwise it is a mere commodity". Indeed it is so, that our hearts beats for the art of theatre, and the joy of doing it, not for profit but for the sheer happiness and love it brings into our lives. Love is at the core; it is what propels the amateur theatrical world. It fills our hearts and minds with even more love - for each other, for our friends and families and for the whole world.

This last year has shown us that theatre as an artform does not cease to exist just because times are hard. It finds new ways, and it does so because theatre is the elixir that transforms our everyday woes, makes the world understandable and gives our existence meaning. As Noomi Reinert noted in 2017: "It seems as if theatre always arises when facing hard times. Most of us have heard or read phrases comparing theatre with the Phoenix rising from the ashes, and rightly so, since the theatre has shown itself as being awfully strong". No doubt, this last year has taken its toll, but it is us - the civil society servants, amateurs from all walks of life that will make art and theatre survive these hard times. The world of theatre stands or falls with us amateurs - and because it is our love, we will never let it fall.

So, how do we celebrate this very strange World Theatre Day that is upon us? The answer is quite simple, we give to the world the most beautiful of gifts - theatre that is made from the heart! On this very special day, go stand on your balcony and recite a monologue for your neighbors, pull together a group of your theatre friends and read a script online, dig out that old DVD (or VHS by all means) and relive your first stumbling steps on the stage. Do whatever fills your heart with joy and do it to your fullest. Do it safe, do it responsibly, and on March 27th 2022 we will dance in the streets, hug everyone we meet and shout out with one voice - the world of amateur theatre will never die! We will prevail, we will thrive, and we will always do what our hearts desire! Because as you know by now, "Theater is always. Whenever we are".

I wish you all a happy World Theatre Day!!

Zacharias Östman, Chairman of the Swedish Workers Theatre Association (ATF)


PÅ SVENSKA:

Till alla teateramatörer, i Europa och resten av världen

På de nordiska och baltiska ländernas vägnar vill vi önska er en underbar världsteaterdag 2021. Årets hälsning är skriven av ordföranden för Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF), Zacharias Östman.

Kära vänner över hela världen - det är ett konstigt år vi lämnar bakom oss och än idag är vår värld på samma gång i uppror som i djup apati. 2020 kommer för alltid leva kvar i våra minnen som året då vi förberedde oss för en vår full av premiärer och nya projekt, men som vi alla vet gick det inte som planerat. Nästan från en dag till en annan fick vi hänga upp kostymer, montera ned gradänger, sätta upp skyltar med information om föreställningar inställda på obestämd tid och på något sätt förbereda oss för en verklighet där vi inte regelbundet får träffa våra teaterkamrater eller vår publik.

När jag förberedde mig för att skriva denna hälsning tittade jag på vad som skrivits tidigare år i samband med världsteaterdagen och en sak som stack ut var det Urmas Lennuk sa 2018: "Teatern är evig. Närhelst vi lever". Så sant som det är sagt - teatern är evig och vi lever än. Vi kanske inte kan dela våra scener och möta vår publik, men det betyder inte att teatern gått i ide. Som Urmas Lennuk påpekade är vi - fortfarande här, fortfarande med teatern flödande genom våra vener, fortfarande planerande för nya projekt, fortfarande fyller vi våra lungor för att med hjärtats lust skrika ut ord skrivna av stora poeter och dramatiker. Vi må vara i en ofrivillig dvala, men vi lever än - och teatern är evig.

Tiderna är onekligen dåliga, men finns det verkligen någon bättre tid för teater än just nu? Vi måste alla minnas att vi inte står ensamma. Detta öde förenar oss alla som älskar teater, oavsett var på jorden vi befinner oss. Vi kan inte mötas som vi brukar, så hur passande var det inte att en av årets höjdpunkter var IATA:s digitala festival "Theatre is my love" - "Teater är min kärlek"? Som Thorgeir Trygvasson konstaterade 2015: "All konst har en amatörs själ. Annars är det bara en handelsvara". Så sant som det är sagt, för oss amatörer är det våra hjärtan som driver oss, för den glädje det ger oss och inte för att generera vinst. Det är av glädje vi gör det vi gör. Kärleken är det centrala, den är vad som driver amatörkulturen och fyller oss med än mer kärlek - för varandra, för våra vänner och familjer och för hela världen.

Det senaste året har visat för oss alla att teater som konstform inte upphör att existera bara för att tiderna är prövande. Teatern finner nya vägar, för den är det elixir som förvandlar vardagens bekymmer, tolkar omvärlden och ger vår existens en mening. Som Noomi Reinert sa 2017: "Det verkar som att teatern alltid står starkare när den prövas. De flesta av oss har hört eller läst beskrivningar av teatern som en Fågel Fenix som reser sig ur askan och det är helt rätt, eftersom teatern har visat sig stark och motståndskraftig". Inte tu tal om saken, det senaste året har slitit hårt på oss, men det är vi - civilsamhällets aktörer, amatörer i alla åldrar och från alla socioekonomiska bakgrunder, som kommer se till att teatern överlever under den tid som pandemin pågår. Teatern som konstform står och faller med oss amatörer och eftersom den är vår största kärlek kommer vi aldrig låta den falla.

Så, hur firar vi då denna annorlunda världsteaterdag? Svaret är tämligen simpelt. Vi ger världen den vackraste av gåvor - teater som är skapad av kärlek! På denna speciella och annorlunda dag, ställ dig på din balkong och recitera en monolog för dina grannar, dra ihop ett gäng teaterkamrater och läs ett manus tillsammans online, rota fram den där gamla DVD:n (eller VHS-kassetten för all del) och återupplev dina första stapplande steg på teaterscenen. Gör vad helst som fyller ditt hjärta med glädje och gör det fullt ut. Gör det säkert och gör det med ansvar så tar vi igen det tusenfalt den 27 mars 2022. Då ska vi dansa på gatorna, krama alla vi möter och med en gemensam röst ska vi förkunna för hela världen - amatörteatern kommer aldrig dö! Vi kommer överleva, vi kommer blomstra och vi kommer alltid göra det vi gör av hjärtats lust! För som ni vet vid det här laget, "Teatern är evig. Närhelst vi lever".

Jag önskar er alla en underbar världsteaterdag!!

Zacharias Östman, ordförande för Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF)